ČeštinaEnglish

HELLMA Gastronomický servis s.r.o.

O nás

Ochrana oznamovatelů

O nás

Veškerá oznámení podaná v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, budou ve společnosti Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o. řešena nestranně, důsledně a s maximálním důrazem na ochranu oznamovatelů.


Informace pro oznamovatele protiprávního jednání


Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání dle z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), umožňuje společnost Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o., jako osoba povinná, svým zaměstnancům a osobám v obdobném postavení, které pro ni, byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo osobám, které byly nebo jsou se společností Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o. v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, podat oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „Oznámení“).


Příslušnou osobou pro vyřízení podaného Oznámení je ve společnosti Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o., rozhodnutím jednatele společnosti, stanovena Bc. Jana Černohorská.


Oznámením se rozumí:

oznámení fyzické osoby definované Zákonem (dále jen „Oznamovatele“) obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, nebo které porušuje právní předpisy, o jehož spáchání se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o..


Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o., vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.


Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané Oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.


Oznámení podané dle Zákona musí obsahovat údaje o vašem jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit vaši totožnost.


Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.


Pokud Oznámení neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, ochrana Oznamovateli dle Zákona nenáleží.


Oznámení je možno učinit


Písemně na adresu:
Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o.
Bc. Jana Černohorská
Cukrovarská 982, Praha 9, 196 00


Obálku je třeba označit nápisem „Důvěrné oznámení“.


Elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: jana.cernohorska@hellma.cz


Osobně v sídle společnosti Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o. a to výhradně po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 724 983 103;


Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku Oznámení, pokud s tím Oznamovatel vysloví souhlas, nebo přepis ústního Oznámení. Oznamovateli bude umožněno, aby se k záznamu, byl-li pořízen, nebo přepisu zvukové nahrávky, vyjádřil.


Ochrana Oznamovatele


Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o., v souladu se zněním zákona, nesmí umožnit, aby Oznamovatel, resp. další zákonem definované osoby, byli vystaveni odvetným opatřením. Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí, které bylo vyvoláno učiněním Oznámení, a které Oznamovateli může způsobit újmu.


Odvetným opatřením se rozumí zejména:

  • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
  • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
  • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
  • neumožnění odborného rozvoje,
  • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Oznámením není:

oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či Oznámení, jehož cílem je poškodit jiného. Takovým Oznámením není poskytována ochrana dle Zákona a mohou založit odpovědnost Oznamovatele za způsobenou újmu.


Oznámit také nelze některé typy zákonem chráněných informací, například nelze podat Oznámení, které by obsahovalo informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nesmí být součástí Oznámení utajované informace a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.


Osoba, která by podala Oznámení obsahující některé z uvedených informací, nejen že není chráněna ve smyslu Zákona, ale může se dopustit přestupku či dokonce trestného činu.


Projednání Oznámení:


K přijetí Oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalším souvisejícím úkonům v rámci vnitřního oznamovacího systému, je oprávněna výhradně příslušná osoba.


Vyrozumění o přijetí Oznámení zašle příslušná osoba Oznamovateli nejpozději do sedmi dnů ode dne přijetí Oznámení.


To neplatí pouze v případě, kdy:

  • Oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala,
  • je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí Oznámení došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Důvodnost Oznámení:

příslušná osoba posoudí a Oznamovatele o výsledcích posouzení písemně vyrozumí do třiceti dnů ode dne přijetí Oznámení. Tuto lhůtu lze ve složitých případech prodloužit až o dalších třicet dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty příslušná osoba Oznamovatele vždy písemně vyrozumí.

V případě, kdy se budete domnívat, že vaše Oznámení nebylo dostatečně prošetřeno, případně máte obavy, že vaše identita nebude při projednávání Oznámení dostatečně ochráněna a ze strany Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o., by vám hrozila odvetná opatření, máte možnost své Oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti a který je dostupný z odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.


Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí platnou právní úpravou, a to Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Oznámení jsou evidována po dobu 5 let ode dne jejich přijetí, přičemž přístup do této evidence má pouze příslušná osoba.


Jak podat oznámení


Oznámení je možno učinit


Písemně na adresu:
Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o.
Bc. Jana Černohorská
Cukrovarská 982, Praha 9, 196 00


Obálku je třeba označit nápisem „Důvěrné oznámení“.


Elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: jana.cernohorska@hellma.cz


Osobně v sídle společnosti Hellma Gastronomický servis Praha s.r.o. a to výhradně po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 724 983 103;


Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku Oznámení, pokud s tím Oznamovatel vysloví souhlas, nebo přepis ústního Oznámení. Oznamovateli bude umožněno, aby se k záznamu, byl-li pořízen, nebo přepisu zvukové nahrávky, vyjádřil.