ČeštinaEnglish

HELLMA Gastronomický servis s.r.o.

O nás

Ochrana osobních údajů

O nás

Hellma Praha klade velký důraz na ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů, jakož i na nezbytné zabezpečení dat, a proto shromažďuje, zpracovává a používá vaše osobní údaje výhradně v souladu s níže uvedenými zásadami a vnitrostátními a evropskými právními předpisy, zejména zákonem o telemédiích a spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů.

I. Správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů, je:


Hellma Praha
Cukrovarská 982
196 00 Praha 9
Česká republika
Phone +420 283 930 141
Fax +420 283 932 157
Email: hellma@hellma.cz
Internetové stránky: www.hellma.cz (dále jen „Hellma“)


Pokud si přejete vznést námitku proti shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich údajů námi v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů jako celku nebo pro jednotlivá opatření, můžete svou námitku zaslat e-mailem, faxem nebo dopisem na výše uvedené kontaktní údaje nebo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Informace o svých osobních údajích můžete také kdykoli a bezplatně získat na základě uvedených kontaktních údajů.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je k dispozici na adrese:


Hellma Praha
Ing. Jana Štětinová
Cukrovarská 982
196 00 Praha 9
Česká republika
Email: jana.stetinova@hellma.cz

III. Obecné informace o zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze v případě, že je to nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze po souhlasu uživatele. Výjimka platí v takových případech, kdy předchozí souhlas nelze získat z věcných důvodů a zpracování údajů je povoleno právními předpisy.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, platí čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR slouží jako právní základ.

V případě zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR slouží jako právní základ. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné ke splnění právní povinnosti, které naše společnost podléhá, je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR slouží jako právní základ.

V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvním uvedeným zájmem, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR slouží jako právní základ pro zpracování.

3. Výmaz údajů a doba uložení

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Kromě toho mohou být údaje uchovávány, pokud tak stanovil evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních EU, zákonech nebo jiných předpisech, kterým správce podléhá. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, pokud není nutné další uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

IV. Poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každé návštěvě našich webových stránek náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému volajícího počítače.


Shromažďovány jsou následující údaje:

 • a. Informace o typu a verzi používaného prohlížeče
 • b. Operační systém uživatele
 • c. IP adresa uživatele
 • d. Datum a čas přístupu
 • e. Webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostane na naše webové stránky.
 • f. Webové stránky, na které systém uživatele přistupuje prostřednictvím našich webových stránek.

Tyto údaje jsou rovněž ukládány do protokolových souborů našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné doručit webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace.

Údaje jsou ukládány do protokolových souborů, aby byla zajištěna funkčnost webových stránek. Kromě toho nám údaje slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. K vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti nedochází.

Náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR spočívá také v těchto výše uvedených účelech.

4. Doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se tak stane po ukončení příslušné relace.

Pokud jsou údaje uloženy v souborech protokolů, stane se tak nejpozději po 30 dnech. Další ukládání je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů vymazány nebo zkresleny, takže přiřazení volajícího klienta již není možné.

5. Možnost vznést námitku a/nebo vymazání

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitky ze strany uživatele.

V. E-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na webových stránkách. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané e-mailem.

V této souvislosti nebudou údaje předávány třetím stranám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů předávaných v rámci zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, pak je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů prostřednictvím e-mailu nám slouží pouze k vyřízení navázání kontaktu. To je také důvodem nezbytného oprávněného zájmu na zpracování údajů.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů zaslaných e-mailem je to v okamžiku, kdy je konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena, jakmile lze z okolností vyvodit, že dané skutečnosti byly definitivně objasněny.

5. Možnost námitky a/nebo výmazu

Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uchovávání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktování nás budou v takovém případě vymazány.

VI. Práva subjektu údajů

V případě zpracování vašich osobních údajů jste "subjektem údajů" ve smyslu GDPR a máte vůči správci následující práva:

1. Právo na informace

Můžete požádat odpovědnou osobu o potvrzení, zda budou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány.

Pokud k takovému zpracování došlo, můžete si od odpovědné osoby vyžádat následující informace:

 • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny;
 • plánovanou dobu uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo, pokud o tom nelze poskytnout konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování;
 • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu;
 • Máte právo požádat o informaci, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat, abyste byli informováni o příslušných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR v souvislosti s předáním.

Chcete-li uplatnit své právo na bezplatné informace, obraťte se na nás přímo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tiráži nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz oddíly I a II).

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči správci, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce provede opravu neprodleně.

3. Právo na omezení zpracování

Za níže uvedených podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit;
 • pokud je zpracování protiprávní a vy odmítnete osobní údaje vymazat a místo toho požádáte o omezení používání osobních údajů;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo
 • pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo rozhodnuto, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje zpracovávány - kromě jejich uložení - pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby práv nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, správce vás o tom bude informovat před zrušením omezení.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost vymazat

Můžete požádat C o neprodlené vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a Správce je povinen tyto údaje neprodleně vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě bylo provedeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování.
 • Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáváte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami nabízenými informační společností.
b) Poskytování informací třetím stranám

Pokud Správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR, přijme vhodná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, aby informoval zpracovatele, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replik těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na zrušení se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné

 • a. pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
 • b. pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • c. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud by právo uvedené v písmenu a) pravděpodobně znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení cílů tohoto zpracování, nebo
 • d. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informace / oznamovací povinnost

Pokud jste uplatnili své právo na to, aby správce provedl opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je povinen o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Vy jako subjekt údajů máte právo být o těchto příjemcích informováni.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli Správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to za předpokladu, že

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a
 • zpracování je prováděno automatizovanými metodami.

Při výkonu tohoto práva máte rovněž právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být dotčeny svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Správci.

7. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Správce již nebude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné důvody hodné ochrany pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

8. Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

9. Právo na odvolání k dozorovému úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě, kde máte bydliště, kde pracujete nebo kde máte podezření na porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týká, je v rozporu s GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.


Úřad pro ochranu osobních údajů, který je za nás zodpovědný, je:


Evropský inspektor ochrany údajů

Rue Montoyer 63
Brüssel
Belgium
Tel.: +32 - 2 - 2831900

Rue Wiertz 60
1047 Brüssel
Belgium
Tel.: +32 - 2 – 2831950


Email: edps@edps.europa.eu
Další informace naleznete na www.edps.europa.eu.

VII. Používání kontaktních formulářů/e-mailu

Můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. Poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně pro vyřízení vašeho dotazu.

VIII. Odkazy na jiné webové stránky

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na webové stránky společnosti Hellma. Internetové stránky na těchto webových stránkách mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů se na tyto internetové stránky nevztahuje. Když opustíte webové stránky nebo e-shop, doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli Zásady ochrany osobních údajů na každé webové stránce, která shromažďuje osobní údaje.

IX. Bezpečnost

Přijímáme nezbytná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před nezákonným nebo neúmyslným přístupem nebo vymazáním, změnou nebo ztrátou, jakož i před neoprávněným zveřejněním. Vaše údaje při přenosu prostřednictvím našich webových stránek šifrujeme a používáme tzv. spojení SSL (Secure Socket Layer). Naše webové stránky a další naše systémy a osobní údaje chráníme vhodnými technickými a organizačními opatřeními, zejména proti ztrátě, zničení, neoprávněnému přístupu, úpravám nebo zpřístupnění třetím osobám.

X. Dostupnost a změny

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžete také uložit nebo vytisknout pomocí příslušných funkcí svého prohlížeče.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času změnit nebo přizpůsobit zákonným požadavkům, a proto vás žádáme, abyste se při každé návštěvě našich webových stránek informovali o aktuálních předpisech o ochraně osobních údajů.


Verze: 1.0 [květen 2018]


Informace obsažené v tomto e-mailu jsou důvěrné. Jsou určeny výhradně pro adresáta. Přístup k tomuto e-mailu komukoli jinému je neoprávněný. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, je jakákoli forma zveřejnění, reprodukce, šíření nebo jakákoli činnost, která byla provedena nebo od které bylo upuštěno na základě tohoto e-mailu, zakázána a může být nezákonná. Neprodleně o tom informujte odesílatele.